Privacyverlaring

Inleiding

PsyNataal staat bij de Kamer van Koophandel en in het AGB-register ingeschreven onder de naam
Psychologenpraktijk van Leipsig.


Psychologenpraktijk van Leipsig is vanaf januari 2022 onderdeel van PsyNataal, Centrum voor Perinatale Psychologie en Ontwikkeling. PsyNataal is een tweede handelsnaam. Deze privacyverklaring zal betrekking hebben op beide namen, websites en werkzaamheden. Psychologenpraktijk van Leipsig en PsyNataal worden in dit document samen genoemd als ‘de praktijk’.


De praktijk, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61658138, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt:

– (potentiële) cliënten;

– bezoekers van de praktijk;

– bezoekers van de websites www.praktijkvanleipsig.nl en www.psynataal.nl;

– alle overige personen (bijvoorbeeld verwijzers, cursisten of supervisanten) die met de praktijk contact opnemen of van wie persoonsgegevens verwerkt worden.


2. Verwerking van persoonsgegevens

De praktijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via whatsapp, signal, sms, e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk van Leipsig of PsyNataal zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.


3. Doeleinden verwerking

De praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. de aanmeldgegevens van cliënten die behandeling wensen bij Psychologenpraktijk van Leipsig (eerste mailcontact, vragen en aanmeldgegevens die in de mail worden vermeld). Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en het declareren van de verrichte werkzaamheden verlopen via Stichting 1nP. Zie www.1np.nl voor hun privacyverklaring;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten of consulten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de websites www.praktijkvanleipsig.nl en www.psynataal.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers, zie www.one.com (websiteprovider);
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 6. het geven van supervisie en leertherapie aan opleidelingen;
 7. het bieden van nascholing aan collega-zorgverleners.


4. Rechtsgrond

  De praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst, een consult of het sturen van een factuur naar supervisanten of cursisten.


   NB! Uitvoering van - of met het oog op het sluiten van - een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals een zorgverzekeringsmaatschappij, vindt plaats via Stichting 1nP. Zie www.1np.nl voor hun privacyverklaring. De wettelijke verplichtingen bij het aanbieden van een behandeling, zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN-nummer te registreren, vinden ook plaats via Stichting 1nP.


   5. Opdrachtgevers

   De praktijk biedt GGZ-zorg voor opdrachtgever Stichting 1nP. Deze opdrachtgever voldoet aan de privacywetgeving volgens de AVG. Bij Stichting 1nP wordt de cliënt ingeschreven. Kijk voor het privacybeleid en het kwaliteitsstatuut van Stichting 1nP op www.1np.nl.


   Voor PAO Psychologie verzorgt de praktijk een nascholing. Cursisten schrijven zich in bij PAO Psychologie. Kijk op www.pao.nl voor meer informatie over hun privacybeleid.

   In samenwerking met Beval Beter wordt een nascholing gegeven. Cursisten schrijven zich in bij Beval Beter. Kijk op www.bevalbeter.nl voor meer informatie over hun privacybeleid.


   6. Verwerkers

   De praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de praktijk persoonsgegevens verwerken. De praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.


   7. Persoonsgegevens delen met derden

   De praktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen. Dit gebeurt altijd met toestemming van de cliënt. De praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


   8. Bewaren van gegevens

   De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is:

   1. financieel-administratieve gegevens: tot 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
   2. bezoekers van de website: tot 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;
   3. inschrijfgegevens van cursisten worden zes weken na afronding van de nascholing verwijderd;
   4. de gegevens betreffende de afhandeling van een klacht in relatie tot een nascholing, worden een jaar bewaard;
   5. aantekeningen in het kader van een supervisieproces worden een jaar na afronding van het traject vernietigd.


   NB! Een medisch dossier wordt bij Stichting 1nP ondergebracht. Een medisch dossier wordt ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst bewaard (kijk voor informatie op www.1np.nl).


   9. Bewaren van videomateriaal en audio-opnamen

   De praktijk maakt met schriftelijke toestemming van cliënten videobeelden en/of audio-opnamen van behandelsessies.

   1. Dit materiaal kan gebruikt worden voor deskundigheidsbevordering in het kader van supervisie en intervisie. Na afloop worden beeldmateriaal en audio-opnamen direct vernietigd.
   2. Dit materiaal kan gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Cliënten die hiervoor toestemming hebben gegeven worden uitgebreid geïnformeerd over de doeleinden van het gebruik van videobeelden en/of audio-opnamen. Het materiaal zal alleen gebruikt worden voor dat waar de cliënt toestemming voor heeft gegeven. Daar waar dat kan zullen cliënten onherkenbaar in beeld worden gebracht. Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd zodat de privacy gewaarborgd blijft. Cursisten van de nascholing krijgen een document van tevoren toegestuurd waarin de privacyregels worden toegelicht en benadrukt wordt dat zij zich te houden hebben aan hun beroepsgeheim tijdens het volgen van de nascholing. Wanneer de nascholingen niet meer worden gegeven zal het materiaal vernietigd worden. Tot die tijd wordt het materiaal beveiligd op de harde schijf van de docent/behandelaar opgeslagen. Een cliënt heeft te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.


   10. Wijzigingen privacyverklaring

   De praktijk kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van dit document wordt op de website van PsyNataal enPsychologenpraktijk van Leipsiggepubliceerd. Het is verstandig de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


   11. Rechten, vragen en klachten

   U heeft het recht de praktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met
   S.L. van Leipsig-Beekman (praktijkhouder/eigenaar) door een e-mailbericht te sturen naar info@psynataal.nl. Als het een medisch dossier betreft, dient u ook altijd contact op te nemen met Stichting 1nP. Kijk voor meer informatie opwww.1np.nl.


   Een klacht wordt getracht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.