Vanaf 2020 moet een dossier minstens 20 jaar bewaard

worden. Een cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Een psycholoog kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor de cliënt, de psycholoog of andere personen.


Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht.

Dit statuut maakt de zorg voor cliënten inzichtelijk en toetsbaar. Lees meer hierover op de site van 1nP. Psychologenpraktijk van Leipsig heeft ook een goedgekeurd zelfstandig Kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier inzien.


Klachtenregeling

Als u een klacht heeft dient u dit in eerste instantie met mij te bespreken. Als dit niet het gewenste resulataat oplevert kunt u een officële klacht indienen.

  • Klik hier om de klachtenprocedure van de NVGzP te bekijken.
  • Klik hier om de klachtenprocedure van 1nP te bekijken.


          Geschillencommissie

Vanaf 2017 is iedere GGZ-professional verplicht om zich bij een geschillencommisie aan te sluiten.

De praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie van P3NL.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook Psychologenpraktijk van Leipsig heeft zich aan deze nieuwe wet-en regelgeving te houden. Klik hier voor het privacystatement. Daarin wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd worden.


Camerabewaking
Voor uw en onze veiligheid is besloten een camera op te hangen bij de ingang van het pand. Deze beelden worden elke vier weken gewist.Tarieven en vergoeding

Klik hier voor meer informatie.


          Annuleren / no show

          Een afspraak dient minstens 24 uur van te voren te

          worden afgebeld. Is dit niet het geval, dan wordt €75,-

          in rekening gebracht. Dit geldt ook bij afmelding door ziekte. 

      

Waarneming / crisissituatie

Bij langdurige ziekte of tijdens mijn vakanties kunnen cliënten terugvallen op de huisarts of op mijn waarnemend regiebehandelaar Simone Bluyssen (tel. 06-20991948). Bij crisissituaties buiten kantoortijden en in het weekend zal altijd de huisartsenpost het aanspreekpunt zijn of de crisisdienst van 1nP (alleen voor cliënten van 1nP). Tel: 0900-5553000 (u krijgt een voicemail en moet aan de lijn blijven om verbonden te worden met de crisisdienst).


Beroepscode

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Tevens is de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen leidend voor het bieden van adequate zorg.


Beroepsgeheim

Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informate met andere zorgverleners delen met uw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een psycholoog zich aan een aantal regels te houden.


Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. Een cliënt heeft o.a. recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan.

         

      Berg en Dalseweg 122a 6522 BW Nijmegen          T 06-36054846          www.praktijkvanleipsig.nl          info@praktijkvanleipsig.nl